Muğan düzü – Muğanşahlıq

IX əsrdə Ərəb xilafətinin zəifləməsi nəticəsində Azərbaycanda bir neçə müstəqil feodal dövlətləri meydana gəlir. Sacilər (879-930), Salarilər (941- XI  əsrin I yarısı), Şəddadilər (971-1086), Rəvvadilər (979-1054), Kəsranilər (1027-1382) kimi nisbətən iri feodal dövlətləri ilə yanaşı, Naxçıvanşahlıq və Muğanşahlıq kimi kiçik və zəif feodal dövlətləri də yaranır.

  Muğanşahlığın yaranma tarixinin kökləri bir qədər qədimlərə gedib çıxır.

  IX  əsrin ərəb mənbələrində- İbn Xordabehin “Ölkələr və yollar” əsərində Muğanda Allan şahın (Amukan şah) Sasanilər dövründə hakimiyyətdə olduğu göstərilir. İbn Xordadbehin fikrincə, Ərdəşir dövründə Muğan imperiya ərazisinə aid idi, həqiqətdə isə Azərbaycan torpaqları Sasani imperiyası ərazisinə I Şapur dövründə daxil edilmişdir. Muğanşahlıq feodal dövlətində Şəklə Muğan hökmdarlıq etmişdir. Read more of this post

Advertisements